Bruinissestraat

Algemene informatie

Betrokken partijen: Gemeente Rotterdam en Van Dijk Maasland B.V. Scope: verharding, riolering, groen en openbare verlichting Periode: mei 2015 t/m oktober 2016 Omvang: €1.554.286,- excl. B.T.W.Aanbesteding: Meervoudig
onderhand.

Wat hebben we ervan geleerd?

 • Om een risicodiscussie te voorkomen is het handig om een apart document op te stellen over de risicoverdeling. 
  Het bijhouden van het document is voldoende, een hele sessie houden is niet noodzakelijk.
 • Om een goede inschrijving te doen zijn veel inschrijvers al in het gebied geweest en hebben daar de nodige
  stakeholders geïnterviewd. Bij een volgende uitvraag hiermee rekening houden in verband met eventuele
  gevoeligheden in het betreffende gebied (gebiedskennis).
 • Bij een volgende aanbesteding wellicht de inschrijvers een presentatie laten houden over hun plan van aanpak. Dit om de kort omschreven punten uit het plan van aanpak nader toe te lichten.
 • Met de uiteindelijke opdrachtnemer werd het Plan van Aanpak dat was ingediend steeds besproken en getoetst tijdens het voortgangsoverleg. Dit werd als zeer prettig ervaren.
 • Het wegzetten van een restrisico bij de marktpartij is niet goed gegaan. Het contract was niet scherp genoeg geformuleerd om uitsluitsel te geven op een discussie over het onderzoek en de geleverde informatie over kabels en leidingen. Het contract moet hierin veel duidelijker zijn zodat discussie over dit soort zaken achterwege blijft..
 • Het omgevingsmanagement was dusdanig weggelegd bij de opdrachtnemer dat er binnen de gemeente
  Rotterdam weinig bekendheid was met het project. Enerzijds positief, want er zijn geen klachten binnen gekomen. Anderzijds een risico, wanneer er wel een keer iets komt dat escaleert.

Resultaten

 • Opdrachtnemer van Dijk Maasland B.V. was in de voorbereiding en uitvoering verantwoordelijk voor de coördinatie van de nutsbedrijven. Het kostte veel inspanning en is uiteindelijk goed verlopen.
 • Het project is in goede samenwerking verlopen, waarbij het door het UAV-gc af en toe voor beide partijen zoeken was naar ‘de nieuwe rollen’.
 • Er was een gezamenlijke, ‘eerlijke’ planning opgesteld door van Dijk met de Gemeente Rotterdam, onderaannemers en nutsbedrijven. Dit heeft ervoor gezorgd dat de strakke planning is behaald.
 • De financiële afwikkeling van de opdracht was door de lumpsum redelijk eenvoudig.
 • Communicatie op het werk door de aannemer laten oppakken heeft absoluut voordelen vanwege de korte lijnen. Wel is het verstandig de bewoners, in geval van escalatie, een mogelijkheid te geven tot overleg met de Gemeente.

We zijn ons er allemaal van bewust dat het beter kan. We moeten ook wel. De maatschappij duldt niet langer dat we vasthouden aan verspillende en vastgeroeste praktijken. Niet langer alles voorschrijven en daarmee een onmondige, reactieve sector in stand houden. Als we echt een stap vooruit willen maken moeten we op een nieuwe manier gaan samenwerken. Echt samenwerken. Elkaar de ruimte geven, elkaar verrassen en kennis met elkaar delen. In goed vertrouwen. Daar worden we uiteindelijk allemaal beter van.

Publiek-private samenwerking in Buitenwerk Samen Sterk!

De gemeente Rotterdam en Stichting Rondom GWW hebben
een convenant gesloten met de volgende ambities:

 • door publiek-private samenwerking, processen met elkaar verbeteren;
 • innovaties sneller en op respectvolle wijze in projecten in te passen;
 • hinder voor de burgers en bedrijven te verminderen;
 • de verspilling in routinematig inkopen terug te dringen;
 • het kwaliteitsniveau van geleverde diensten te verbeteren;
 • het (sociaal-)maatschappelijke rendement bij de ontwikkeling, de bouw en het onderhoud van de openbare ruimte in Rotterdam te maximaliseren.