Doklaan

Algemene informatie

Betrokken partijen: Gemeente Rotterdam en een combinatie van Jac Barendregt, Lindeloof BV, Verboon Maasland BV.
Scope: verharding, riolering, groen en openbare verlichting. Periode: februari 2016 (verstrekking Functioneel Advies) t/m oktober 2016 (oplevering project). Omvang: €1.258.337,- excl. BTW. Aanbesteding: Meervoudig onderhand.

Wat hebben we ervan geleerd?

 • Er is sprake geweest van een onderbreking van het convenant-proces. Dit heeft onduidelijkheden in de hand gewerkt m.b.t.
  de formulering van het vraagpakket en het aanbestedingsproces. Na de aanbesteding – tijdens het inmiddels opgestarte
  engineeringstraject – is het convenantproces hervat en is het reguliere traject van monitoring en evaluatie weer opgepakt.

 • Vanuit de gemeente werden drie verschillende partijen uitgenodigd om deel te nemen aan de meervoudig onderhandse
  aanbesteding. Deze 3 partijen wilden samenwerken vanwege de complexiteit van het project. Dit zorgde voor vertraging
  aangezien er 2 extra partijen moesten worden gezocht om deel te nemen aan de meervoudig onderhands aanbesteding.

 • Factor tijd vormde het grootste risico. Voor de winter moest er nog worden geasfalteerd, maar het is lastig te voorspellen wanneer de winter start. Er werd geen harde einddatum door de gemeente gesteld, maar er  werd wel tijdsdruk op het project gezet. De eindtijd van het rioolwerk (gelegen in een waterkering) werd vastgesteld op 1 oktober.

 • Nutsbedrijven zijn vrij terughoudend om met andere partijen dan de gemeente te praten. Lastig, omdat de huidige manier van samenwerken nutsbedrijf afhankelijk is. De interacties tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en Nutsbedrijven dienen tijdens de projectvoorbereiding  te worden geïntensiveerd.

 • Heldere uitgangspunten bij alle partijen, vooraf, in de voorbereiding en tijdens de realisatie, voor wat betreft Kabels en
  Leidingen. Zowel voor het onderscheiden van verantwoordelijkheden, het dragen van risico’s als het beheersen van de risico’s.

 • Meer inschrijftijd bij aanbesteding bevordert de kwaliteit van de inschrijvingen. 

 • Een volgende keer bij een soortgelijk project kiezen voor een contractvorm met meer vrijheid i.p.v  RAW-systematiek
  toepassen.

 • Het toevoegen van de Voorlopig Ontwerp Tekeningen bij de uitvraag was een goede zet.

 • Risicoverdeling blijft moeilijk in te schatten bij afhankelijkheid van derden.

Resultaten

 • Nutsbedrijven wilden niet communiceren met opdrachtnemers. Pas eerste contact bij de uitvoering. Communicatie bleef ook tijdens de uitvoering beneden de maat.

 • Er is een werkplan gemaakt voor de werkzaamheden in de nabijheid van een transportwaterleiding Ø1000mm. Het proces met nutsbedrijven ging daardoor niet beter. Dit werkplan was ook van belang voor de vergunningaanvraag bij het Waterschap Hollandse Delta.

 • De engineersperiode heeft ongeveer 6 tot 8 weken geduurd.

 • Materialen moesten voor de gunning besteld worden in verband met besteltijden. Dit was na de gunning van de engineeringsfase maar voor de gunning van de uitvoeringsfase. Juist in de uitvoeringsfase was de leverantie inbegrepen. De aannemer heeft de uiteindelijke leverantie verzorgd.  Hierdoor kon de aannemer het voorbereidingsproces beter in de hand houden.   

 • Uiteindelijk werd een goed werk opgeleverd binnen de tijd die hiervoor was vastgesteld.

 • De contacten met de gemeente, zowel in het voorbereidingsteam als met de directievoerder/toezichthouder, verliepen
  constructief en in goede sfeer.

 • Het project is afgerond volgens een lumpsum prijs. De aannemer werd uitgedaagd om minderwerk te zoeken ter compensatie van meerwerk. De eindafrekening was gelijk aan de aanneemsom.

 • De gezamenlijke ervaring is dat de opdrachtgever daadwerkelijk ontzorgd is voor dit project.

 • De manier van samenwerken leidt bij beide partijen tot meer betrokkenheid bij het project.

 • Kwaliteit van het werk was goed en er waren geen opleverpunten.

 • De combinatie van opdrachtnemers heeft een groot deel van de communicatie met stakeholders en omwonenden opgepakt. Informatieavond voorafgaand aan het werk bleek zeer doeltreffend.

We zijn ons er allemaal van bewust dat het beter kan. We moeten ook wel. De maatschappij duldt niet langer dat we vasthouden aan verspillende en vastgeroeste praktijken. Niet langer alles voorschrijven en daarmee een onmondige, reactieve sector in stand houden. Als we echt een stap vooruit willen maken moeten we op een nieuwe manier gaan samenwerken. Echt samenwerken. Elkaar de ruimte geven, elkaar verrassen en kennis met elkaar delen. In goed vertrouwen. Daar worden we uiteindelijk allemaal beter van.

Publiek-private samenwerking in Buitenwerk Samen Sterk!

De gemeente Rotterdam en Stichting Rondom GWW hebben
een convenant gesloten met de volgende ambities:

 • door publiek-private samenwerking, processen met elkaar verbeteren;
 • innovaties sneller en op respectvolle wijze in projecten in te passen;
 • hinder voor de burgers en bedrijven te verminderen;
 • de verspilling in routinematig inkopen terug te dringen;
 • het kwaliteitsniveau van geleverde diensten te verbeteren;
 • het (sociaal-)maatschappelijke rendement bij de ontwikkeling, de bouw en het onderhoud van de openbare ruimte in Rotterdam te maximaliseren.