Josselin de Jonglaan Noord

josselin-de-jonglaan-zuid-1

Wat hebben we ervan geleerd?

 • Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) zorgt voor het doordenken van het gehele bouwproces. Dit levert winst op – ook in doorlooptijd – voor de uitvoering.
 • De aard van het project bepaalt de mate van de toepasbaarheid van Social Return on Investment (SROI). Hierdoor wordt deze toepasbaarheid projectafhankelijk en niet structureel. Het is dan ook beter de nadruk te leggen op een meer projectonafhankelijke, in dit geval bedrijfsmatige inzet van SROI.
 • De kwalificaties voor de CO2-ladder, waaronder de CO2-uitstoot, zijn bedrijfsgebonden. Daarmee zijn ze eerder te beschouwen als een projectoverstijgend selectiecriterium (dat gaat over de keuze van de aanbieder) dan als een gunningscriterium dat altijd betrekking heeft op een project (de keuze van de aanbieding).
 • In het toegepaste systeem van Gunnen Op Waarde (GOW), waarin we werken met fictieve kortingen ten opzichte van de inschrijfprijs, zijn deze kortingen door de opdrachtgever gelimiteerd. Dit geeft beperkingen aan de mogelijkheden van aanbieders om zich in hun aanbieding te onderscheiden. De aangegeven limiet begrenst dit onderscheid.
 • De fictieve korting op de inschrijfprijs is een methode om een maat te geven aan de totale kwaliteit van de aanbieding. Naast product- gaat het hier ook procesaspecten. In het toekennen van kortingsbedragen voor een kwaliteitsaspect is vaak de relatie zoek met de kosten die voor het bereiken van de aangeboden kwaliteit op dat aspect gemaakt moeten worden. De afweging ‘wat kost het?’ versus ‘wat levert het op?’ is niet goed te maken, waarmee de waardering van een aanbieding verwordt tot het maken van een rekensom.
 • De samenwerking is in de loop van het uitvoeringsproces steeds beter geworden. Als je elkaar kent, los je dingen op. Zo niet, dan vlucht ieder in procedures. Goed samenwerken betekent wederzijdse groei in vertrouwen.
 • Een andere rol nemen uit zich vooral in het begrip pro-activiteit:
 1. Vanuit de aannemer gezien, betekent dit meer zelf doen.
 2. Bij de contractpartner leidt dit tot meer alertheid.
 3. De afhankelijkheid van (re)actie van derden wordt kleiner.
 4. Dit verkleint de kans op fouten.
 • Uiteindelijk gaat het om de competentie van de keten (inclusief de opdrachtgever) en niet van de onderscheiden competenties van individuele, serieel geschakelde partijen/organisaties/afdelingen. Een verbetering van de keten betekent voor de opdrachtgever de kans om meer in de regierol te komen.
 • Het opnemen van omgevingsmanagement en -communicatie in het vraagpakket of Plan van Aanpak levert een snelle en directe interactie met de omgeving op waarbij de opdrachtgever direct wordt ontzorgd.
 • Het project is te scherp aangenomen (rood cijfer).

Resultaten

 • Transparante, open samenwerking met goede onderlinge verstandhouding.
 • Een goede eindkwaliteit, wat voor ons de norm is.
 • Het project is (veel) eerder opgeleverd dan de target van de opdrachtgever aangaf.
 • Geen klachten uit de omgeving.
 • Geen meerwerk.
 • Tijdinspanning door opdrachtgever tijdens de uitvoering was minimaal.
 • Een substantiële onderschrijding van de projectinvestering.

SCOPE: verharding en riool | PERIODE: maart t/m mei 2014
OMVANG:  € 642.424 | AANBESTEDING: meervoudig onderhands

josselin-de-jonglaan-zuid-20

josselin-de-jonglaan-zuid-25

Publiek-private samenwerking in Buitenwerk Samen Sterk!

In januari 2011 hebben de gemeente Rotterdam en Stichting Rondom GWW een convenant gesloten met de volgende ambities:

 • door publiek-private samenwerking, processen met elkaar verbeteren;
 • innovaties sneller en op respectvolle wijze in projectenin te passen;
 • hinder voor de burgers en bedrijven te verminderen;
 • de verspilling in routinematig inkopen terug te dringen;
 • het kwaliteitsniveau van geleverde diensten te verbeteren;
 • het (sociaal-)maatschappelijke rendement bij de ontwikkeling, de bouw en het onderhoud van de openbare ruimte in Rotterdam te maximaliseren.