Koedoodstraat

Algemene informatie

Betrokken partijen: Gemeente Rotterdam en KWS Infra B.V. Scope: verharding en riolering.  Periode: mei 2015 (start projectteam) t/m december 2016 (oplevering). Omvang: € 1.054.459,- exclusief BTW.  Aanbesteding: Meervoudig onderhands

Wat hebben we ervan geleerd?

 • Vanuit de positie van de opdrachtgever is er gezocht naar de grenzen. Dat heeft geleid tot een contract dat voor de
  opdrachtgevers nieuw is. Belangrijkste verschil zit in de gedetailleerdheid van het opstellen van het bestek. Daarnaast is ook een deel van de voorbereiding (engineering) in het contract opgenomen.

 • Het hele traject rondom de aanbesteding is verrijkt met een instructiebijeenkomst vanuit de opdrachtgever. Alle partijen die betrokken zijn bij de aanbesteding worden op hetzelfde niveau geïnformeerd.

 • Met deze contractvorm zou je eigenlijk extra tijd (aanbestedingsproces) moeten krijgen als inschrijver.

 • De uitvraag is vertaald door KWS Infra BV naar een ‘eigen’ bestek. Dit is gedaan t.b.v. de raming/calculatie van de inschrijving en om risico’s af te dekken. In dit geval  een belangrijk leerproces om te kijken waar de grens zit voor een uitvraag.

 • Volgende keer beter: Een gedetailleerde voorbereidingsplanning incl. doorlooptijden van processen vragen bij de inschrijving.

 • Het aansturen en coördineren van de Kabels en Leidingen lag bij de opdrachtnemer. De opdrachtgever was nauwelijks op de hoogte van het hele proces. Beter informeren van de opdrachtgever door opdrachtnemer.

 • Voor dit werk is de Directievoering en Toezichthouding als volgt ingestoken: minder controle op hoeveelheden als gevolg van het ontzorgen van de opdrachtgever door een lumpsum-overeenkomst, maar meer gericht op kwaliteit.

 • De goede inventarisatie van knelpunten door de gemeente is een belangrijke voorwaarde voor het succesvol afronden van lumpsum-overeenkomsten.

 • De invulling van SROI op het door de gemeente gevraagde niveau blijft een uitdaging.

 • Het gunningsysteem waarin ook de prijs werd ingekaderd is als zeer positief ervaren.

 • Er is in dit project sprake geweest van scopewijzigingen na afsluiting van de overeenkomst; dit pleit toch voor een meer
  omvattende voorbereiding.

 • In de levering van materialen door de opdrachtgever zou een scherpere demarcatie gewenst zijn; alternatief is om materialen door de aannemer rechtstreeks bij de leverancier van de gemeente te laten afroepen. De lumpsum-overeenkomst maakt dit ook mogelijk.

 • Omdat de opdrachtnemer de engineering verzorgt verloopt de overgang van voorbereiding naar uitvoering veel soepeler; deze engineering stelt de aannemer ook in staat de grotere verantwoordelijkheden van een lumpsum-overeenkomst te dragen.

Resultaten

 • Het project is binnen budget gerealiseerd.

 • Het RAW contract met summiere omschrijving wordt vanuit beide kanten ervaren als een kansrijke vorm voor toekomstige projecten.

 • Beheersing van de planning vraagt de nodige aandacht (met name het voorbereidingsproces).

 • Communicatie met stakeholders/omwonenden en het omgevingsmanagement lag volledig bij KWS. Dat is goed verlopen.

 • De kwaliteitsbeleving van het proces staat of valt met ‘elkaar kunnen vinden’. De communicatie loopt veel gemakkelijker, misverstanden worden niet negatief uitgelegd of ervaren. Het vermogen om elkaar ‘met andere ogen te zien’ dient bewust aangesproken te worden en de gevraagde andere rol vergt meer begeleiding dan is voorzien.

We zijn ons er allemaal van bewust dat het beter kan. We moeten ook wel. De maatschappij duldt niet langer dat we vasthouden aan verspillende en vastgeroeste praktijken. Niet langer alles voorschrijven en daarmee een onmondige, reactieve sector in stand houden. Als we echt een stap vooruit willen maken moeten we op een nieuwe manier gaan samenwerken. Echt samenwerken. Elkaar de ruimte geven, elkaar verrassen en kennis met elkaar delen. In goed vertrouwen. Daar worden we uiteindelijk allemaal beter van.

Publiek-private samenwerking in Buitenwerk Samen Sterk!

De gemeente Rotterdam en Stichting Rondom GWW hebben
een convenant gesloten met de volgende ambities:

 • door publiek-private samenwerking, processen met elkaar verbeteren;
 • innovaties sneller en op respectvolle wijze in projecten in te passen;
 • hinder voor de burgers en bedrijven te verminderen;
 • de verspilling in routinematig inkopen terug te dringen;
 • het kwaliteitsniveau van geleverde diensten te verbeteren;
 • het (sociaal-)maatschappelijke rendement bij de ontwikkeling, de bouw en het onderhoud van de openbare ruimte in Rotterdam te maximaliseren.