Kralingse Zoom

Algemene informatie

Betrokken partijen: Gemeente Rotterdam en KWS Infra B.V. Scope: asfalteren en relinen riolering. Periode: juni 2016 – mei 2017.
Omvang totale projectinvestering: € 572.423,- exclusief BTW. Aanbesteding: UAV-GC.

Wat hebben we ervan geleerd

 • Betreffende Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI):
  – Uitvraag van de tijdsplanning kan beter op een andere manier worden gedaan. Alle inschrijvers behaalden de
  uitvoeringsperiode waardoor het onderscheidend karakter van deze weging wegviel.
  – Presentatie van het Plan van Aanpak kan worden meegenomen in de beoordeling.
  – De ‘vastgelegde’ technische oplossingen beperkte de mogelijkheid van de inschrijvers om zich te onderscheiden.
  – In de aanbiedingen was onderscheidend vermogen betreffende omgevingsmanagement waar te nemen.
  – Betreffende de risico’s was er eveneens onderscheidend vermogen aanwezig. De beperking tot toprisico’s bij de uitvraag
  leverde positieve reacties op.
 • De samenwerking bij de aanbesteding is zeer goed verlopen. Het in de beoordelingscommissie opnemen van een externe
  beoordelaar (afkomstig van één van de als expert ingeschakelde aannemers) is als zeer positief ervaren.
 • Het detailniveau van de vraagspecificatie leverde tijdens het voorbereidingsproces onduidelijkheden op omtrent de
  begrippen ‘verificatie’ en ‘validatie’.
 • Er is gekozen voor een audit in de voorbereidingsfase. Gezien de beperkte doorlooptijd van het project was het niet mogelijk de in de audit genoemde leerpunten te verwezenlijken.
 • Er is een discrepantie geconstateerd tussen het vraagpakket (niveau besteksuitwerking) en het contract (UAVgc).
 • De onderlinge communicatie tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever kon beter. Een aanbeveling voor de volgende keer is om ook na de start van de werkzaamheden overleg/contactmomenten te houden.
 • Directievoering & Toezichthouding: het was onduidelijk wanneer het project formeel werd overgedragen van Opdrachtnemer naar Opdrachtgever.
 • Taakverdeling Opdrachtgever en Opdrachtnemer: in de discussie en de rechtszaak omtrent de verleende geluidsontheffing
  met een omwonende is te weinig gecommuniceerd tussen KWS en de Gemeente. Er zijn uiteindelijk twee rapporten gemaakt omtrent de geluidsontheffing. Er is onduidelijkheid over de verantwoordelijkheden in dit contract.
 • Gezien de beschikbare tijd was de door de aannemer aangeboden uitvoeringsduur onnodig scherp.

Resultaten

 • De manier van aanbesteding is zowel negatief als positief ervaren. In feite vond de gunnng plaats op basis van de laagste prijs.
  De scherpste prijs was immers zo laag dat alle overige criteria er qua score niet meer toe deden.
 • Door de ambitieuze planning van de aannemer is de oorspronkelijke beschikbare doorlooptijd ruimschoots gehaald.
 • Het opgeleverde product is visueel goed, voor de experts zitten er nog een aantal restpunten in het werk.
 • Er is sprake van algehele tevredenheid bij stakeholders en omwonenden.
 • Samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer was te traditioneel en is voor verbetering vatbaar: de gemeente komt met een technisch geheel uitgewerkte vraagspecificatie, de aannemer is – met name in de projectvoorbereiding – te afwachtend.
 • Financieel resultaat: negatief resultaat voor de opdrachtnemer met de laagste prijs. Als gevolg van de scherpe aanbieding een positief financieel resultaat voor de opdrachtgever.

We zijn ons er allemaal van bewust dat het beter kan. We moeten ook wel. De maatschappij duldt niet langer dat we vasthouden aan verspillende en vastgeroeste praktijken. Niet langer alles voorschrijven en daarmee een onmondige, reactieve sector in stand houden. Als we echt een stap vooruit willen maken moeten we op een nieuwe manier gaan samenwerken. Echt samenwerken. Elkaar de ruimte geven, elkaar verrassen en kennis met elkaar delen. In goed vertrouwen. Daar worden we uiteindelijk allemaal beter van.

Publiek-private samenwerking in Buitenwerk Samen Sterk!

De gemeente Rotterdam en Stichting Rondom GWW hebben
een convenant gesloten met de volgende ambities:

 • door publiek-private samenwerking, processen met elkaar verbeteren;
 • innovaties sneller en op respectvolle wijze in projecten in te passen;
 • hinder voor de burgers en bedrijven te verminderen;
 • de verspilling in routinematig inkopen terug te dringen;
 • het kwaliteitsniveau van geleverde diensten te verbeteren;
 • het (sociaal-)maatschappelijke rendement bij de ontwikkeling, de bouw en het onderhoud van de openbare ruimte in Rotterdam te maximaliseren.