Verslag minimarktdag 15 februari 2024

 De eerste mini marktdag van Buitenwerk Samen Sterk! van 2024 werd gefaciliteerd door Mark van Zuylen en Henk van der Linden.

Vol enthousiasme opent Mark van Zuylen de bijeenkomst. Na een kort voorstel rondje neemt Gerard van den Burg het stokje over voor een update vanuit de stuurgroep. Dit jaar is er een wensenlijst: diverse pilots gebaseerd op innovaties GWW breed uitvoeren, het herintroduceren van de expert teams, het uitrollen van “kijkje in de keuken”, de opening van Station op Zuid en “samen vroeger voorbereiden” tot uitvoering brengen. Eind februari zal het programma Buitenwerk Samen Sterk! 2024 gereed zijn.

Het “kijkje in de keuken” wordt besproken. In 2020 is dit idee ontstaan om meer begrip voor elkaar te krijgen door bij elkaar mee te kijken. Opdrachtgever realiseert zich bijvoorbeeld niet altijd wat de consequentie voor een opdrachtnemer is als een project wordt uitgesteld.
Het borgen van de integriteit komt aan bod, met als uitkomst dat er van te voren duidelijke afspraken en verwachtingen uitgesproken moeten worden. Het document wordt ge-update.

Als Mark vraagt wie de 10 geboden kent is het angstvallig stil. Deze zijn niet bij iedereen bekend. Na de conclusie dat de 10 geboden wel belangrijk zijn komen we tot een plan komen om deze meer zichtbaarheid te geven: opnemen in elk bestek als bijlage, in iedere bouwkeet ophangen, in de kantoren ophangen en op de website plaatsen.

Het project “vaandel” is gestart. Er wordt besproken wat het vaandel precies is. Is het een keurmerk, een stempel, een goedkeuring of een beloning? Of een mix van alles? En hoe wordt bepaald welk project in aanmerking komt voor het vaandel?
De suggestie om van het vaandel af te stappen en een werknaam te introduceren wordt gedaan: Buitengewoon!
Iedere pijler mag 2 of 3 thema’s aanleveren voor het vaandel. Ook moet er een afwegingskader komen.

Er is een Regionaal Social Return Beleid. Voorheen was dit alleen Rijnmond, maar nu is het regionaal met Stroomopwaarts (Vlaardingen, Schiedam, Maassluis), Capelle en aantal andere gemeentes.
Dit nieuwe beleid wordt bij nieuwe contacten meegestuurd. De verandering is niet groot, aldus Ronald van Zandbergen. Het gaat vooral om impact.

Henk van der Linden licht toe dat er een GWW arbeidsmarkt communicatie plan gemaakt wordt. De doelgroepen hiervoor zijn zij-instromers, scholieren en omwonenden. Het doel is nieuwe mensen te interesseren en aan te laten sluiten bij de GWW sector.

Bram Smit geeft een update van de Jong Buitenwerk activiteiten.

De tweede pijler van vandaag is samenwerken.
Sietse Hogenes stelt de groep van kartrekkers en betrokkenen voor.
De belangrijkste vraag is: Hoe ga je het samenwerken implementeren bij opdrachtgever en opdrachtnemer? Eigenaarschap van het onderwerp moet gecreëerd worden. Het hoofddoel van samenwerken is het mét elkaar doen. Samen projecten voorbereiden en realiseren als echte bouw partners. Er wordt een toolkit gemaakt als invulling van de canvas 2023. Ook komen er roadshows voor de marktpartijen en gemeente, zodat de teams gebriefd worden met ingrediënten die het samenwerken bevorderen. Allemaal met als doel een beter project resultaat en meer werkplezier.
Samenwerken moet een sturingsinstrument worden, hiervoor is draagvlak en ondersteuning vanuit management nodig.
Gerard vd Burger vraagt hoe samenwerken gemeten wordt. Er bestaan monitoring tools die tussentijds de samenwerking meten. Een tussentijdse analyse (uitkomst van de monitor) vormt dan de basis voor het gesprek tijdens bijvoorbeeld bouwvergaderingen.
Sietse Hogenes en Peter Dekker maken een vragenlijst voor de marktpartijen om te inventariseren wat de huidige samenwerkingsvormen zijn om te kijken wat er verbeterd moet worden.
Samenwerken laten we niet aan het toeval over! Het doel hiervan is elkaar beter te kunnen begrijpen.

Gerard van den Burger presenteer de pijler procesoptimalisatie.
Er is een bijeenkomst in 2023 in de Expo A16 geweest met de marktpartijen.
Een opsomming van wat we hebben bereikt in 2023:
– Meer aansluiting VGM loket, meer bereidheid om in gesprek te gaan voor gezamenlijk doel.
– Programma BIM in rioolprojecten is in gang getreden.
– Bijeenkomst geweest voor het tot stand komen van projecten.
– De introductie van de term “even bellen werkt sneller” betekent dat we elkaar beter te weten vinden.
– Bijeenkomst geweest met directievoerders en uitvoering, dit krijgt nog opvolging
En dan de vooruitblik voor 2024:
– Uitrol procesbeschrijving voor alle projecten, deze toevoegen bij alle bestekken en aanbestedingen.
– Analyseren en reduceren deel 3 “waarom afwijken van UAV”.
– Gezamenlijke safetywalks + bijeenkomst VGM loket (elkaar bewuster en veiliger maken)
– Continueren Digicampus. Eerste sessie AI en de GWW staat gepland.

Last but not least geeft Joris van de Meer een update van de pijler kennisontwikkeling en toepassing.
De onderwerpen “verduurzaming mobiele werktuigen, circulair werken en kennisontwikkeling worden besproken. Binnen de gemeente Rotterdam wordt er met Hubspot gewerkt om het circulair werken te stimuleren. Ronald van Zandbergen licht hierbij toe: “Rotterdam is project gefinancierd, we moeten meer naar systeem financiering. Dit zou ook impact moeten hebben op arbeidscapaciteit.
We proberen een nieuwe wereld met oud gereedschap te maken. Nu wordt er (nog) niet voldoende gekeken naar de lange termijn impact van circulair werken.”

Dan is het al weer tijd om af te ronden.
Een algemene oproep aan iedereen wordt gedaan om last minute afzeggingen te beperken. Collega’s zijn ook welkom als je zelf verhinderd bent.
De wens om meer marktpartijen actief betrokken te hebben bij Buitenwerk Samen Sterk! wordt door iedereen gedragen. De meerwaarde moet er dan wel echt zijn voor kleinere marktpartijen.

Tot slot wordt de verhouding raamovereenkomsten en openbare opdrachten (black spots) besproken. Het zwaartepunt ligt nu op de raamovereenkomsten.

De volgende minimarktdag vindt plaats op 16 mei. Hierbij staat de pijler Samenwerken centraal.

Jong Buitenwerk Kwartaalsessie over verwachtingsmanagement

Jong Buitenwerk Kwartaalsessie over verwachtingsmanagement

Op woensdag 24 april vond de tweede kwartaalsessie van Jong Buitenwerk plaats, dit keer met als thema Verwachtingsmanagement. Tijdens deze workshop leerden de deelnemers uit de Gemeente Rotterdam en aannemers wat de essentie is van goed verwachtingsmanagement. Vervolgens zijn de deelnemers zelf aan de slag gegaan met drie casussen.

Lees meer