Selecteer een pagina

STIP op de horizon

Binnen 5 jaar is het ‘normaal’ dat de opdrachtgever i.c. de gemeente Rotterdam aan marktpartijen de gelegenheid biedt om hun vakmanschap en onderscheidend vermogen in te brengen in de uiteindelijke oplossing van het project (technisch, kwalitatief, financieel, innovatief, procesmatig). De gemeente Rotterdam heeft als opdrachtgever een daarbij passende inkoopstrategie ontwikkeld en geïmplementeerd in de eigen organisatie.

Genoemde partijen doen dit omdat het helder is dat de maatschappelijke vraagstukken (zie: De Bouwagenda, verdichting van de Stad, circulaire Stad en de klimaatopgave) beter in een hechte samenwerking kunnen worden aangepakt. Deze samenwerking wordt aangegaan met alle onderdelen van de gemeente Rotterdam, in het bijzonder Stadsbeheer, Stadsontwikkeling (m.n. het Ingenieursbureau). In de leeromgeving van het MKB Convenant zullen de samenwerkingscompetenties van alle betrokkenen tot ontwikkeling worden gebracht en voortdurend worden toegepast.

In het verlengde van het MKB Convenant betekent dit voor de keten onder meer het volgende:

 • Opdrachtgevers zullen zich, als vertegenwoordigers van de stakeholders, meer en meer gaan concentreren op hun rol als initiatiefnemer met een regiefunctie voor de realisatie van maatschappelijke doelstellingen, waarin projecten helpen deze te concretiseren. De markt wordt uitgedaagd om mee te denken over de voorbereiding en de uitvoering en daar vorm aan te geven. Er zullen meer geïntegreerde contracten op de markt worden gezet.
 • Opdrachtnemersketens zullen zich veel meer dan in het verleden moeten gaan con-centreren op het bieden van totaaloplossingen in hun toekomstige rol als integraal probleemeigenaar, dit uiteraard binnen de kaders van het vraagpakket;
 • In de weg naar deze eindsituatie toe zullen alle opdrachtgevers en opdrachtnemers-ketens inspanningen doen om steeds eerder in het projectproces transacties te verrichten. De opdrachtnemersketen is in staat de verantwoordelijkheid in de voorbereidings- en realisatiefase te dragen en de opdrachtgever is in staat om vraagruimte te creëren en projectverantwoordelijkheid te demarqueren (per project verstandige afspraken maken);
 • Het veranderingsproces van de bestaande situatie naar bovengenoemde noodzakelijke nieuwe situatie zal inzichtelijk moeten worden gemaakt om de bedoelde verandering in te kunnen vullen, te organiseren en te borgen. Kortom, het inrichten van dit proces is belangrijk: “hoe doen we dat?”;
 • De projecten die binnen het Convenant worden ingezet om de nieuwe situatie te ontwikkelen worden binnen de regels van het Inkoopbeleid van de gemeente Rotterdam aanbesteed
 • Opdrachtgevers en Opdrachtnemers blijven zich in de samenwerking bewust van hun onderscheiden verantwoordelijkheid en zorgen voor heldere vastlegging daarvan in contractbepalingen die de samenwerking bevorderen en de gezamenlijke en afzonderlijke belangen behartigen.

Effecten voor de opdrachtgever / opdrachtnemers binnen met MKB-Convenant:

 • Maximale speelruimte voor eerdere betrokkenheid van marktpartijen bij projecten
 • Meer ruimte voor een regie- en beoordelingsrol aan de zijde van de opdrachtgever, minder specificatie vooraf; meer ruimte voor het etaleren van vakmanschap, meer werkplezier en meer voldoening aan de zijde van de opdrachtnemer.
 • Van een houding vanuit vanzelfsprekende routine naar een meer proactieve, op verbetering gerichte houding aan de zijde van de opdrachtgever;
 • Van een passieve/reactieve houding naar een proactieve aan de zijde van de opdrachtnemer, waarin met frisse en constructieve input de door de opdrachtgever geboden ruimte wordt ingevuld.
 • Bewustwording inzake het leveren van toegevoegde waarde (de burger centraal) en daarmee een stimulans voor innovaties;
 • Volwassen zakelijke relaties, gebaseerd op gelijkwaardigheid en respect voor elkaars belangen i.c. de toepassing van de Leidende Principes van de Marktvisie;
 • Private kwaliteitsborging en informatisering/digitalisering onlosmakelijk verbinden aan het projectproces;
 • Samen meer verantwoordelijkheid nemen voor circulaire economie, duurzaamheid, klimaat en leefbaarheid;
 • Een betere aansluiting opdrachtnemer – opdrachtgever door wederzijds experimenteerruimte

Rotterdam, 5 februari 2018