Tienmorgenseweg

tienmorgenseweg_lr

Wat hebben we ervan geleerd?

 • Goede en effectieve samenwerking steunt op het benutten van elkaars sterke kanten. Aan het begin van het project is een taakverdeling opgesteld gericht op de inzet van deze sterke kanten. In deze samenwerking is ruimte gecreëerd voor proactief handelen. In de traditionele setting is veel meer de reactieve reflex ‘u vraagt, wij draaien’ aan de orde.
 • Een open begroting als onderdeel van het aanbiedingspakket heeft duidelijke toegevoegde waarde. De aansluiting van de begroting op het uit te voeren pakket wordt inzichtelijk gemaakt. Deze begroting heeft een afzonderlijke technisch inhoudelijke beschrijving van het project overbodig gemaakt.
 • Het gezamenlijk optrekken in het communicatieproces naar de omgeving is goed bevallen. Een onbekende aannemer maakt immers ‘onbemind’. Vanwege de benodigde korte uitvoeringstijd is ook veel geïnvesteerd in de voorbereiding (voorkomen verstoringen, het moest ‘in een keer goed’), in het omgevingsmanagement en de verkeersafwikkeling tijdens de uitvoering.
 • Naarmate de voorbereiding zorgvuldiger is, wordt de kans op verrassingen substantieel kleiner. Dan kan volstaan worden met een (veel) geringere inzet van directievoering en dagelijks toezicht. Essentieel hierbij is de kwaliteitsverantwoordelijkheid van de aannemer. Er dient dan ook te worden voorzien in een kwaliteitsplan, analoog aan het toetsings- en acceptatieplan volgens de Uniforme Algemene Voorwaarden voor geïntegreerde contracten (UAVgc contracten).
 • Het uitvoerende personeel is meegenomen in deze ‘full-service’- opdracht. Alle ondergeschikte afwijkingen, die niet terug te voeren waren op scope-wijzigingen, zijn geruisloos opgelost.

Resultaten

 • Transparante, open samenwerking met goede onderlinge verstandhouding.
 • Kwalitatief goed werk met een vlekkeloze oplevering.
 • Zeer snelle uitvoering van twee weken.
 • Geen klachten uit de omgeving.
 • Geen meerwerk.
 • Social return goed ingevuld, boven 5%-norm.
 • In het aangeboden pakket is extra toegevoegde waarde geleverd zowel voor pakketinhoud als omgevingsmanagement.
 • De completere dienstverlening van de aannemer heeft de projectinspanning van de opdrachtgever teruggebracht.
 • De totale projectinvestering is met 9,3% onderschreden, met inbegrip van de geleverde extra toegevoegde waarde door de aannemer.

SCOPE: herinrichting blackspots (bovengronds)| PERIODE: juni t/m oktober 2014
OMVANG:  € 231.176 | AANBESTEDING: enkelvoudige procedure

tien1

tien2

Publiek-private samenwerking in Buitenwerk Samen Sterk!

In januari 2011 hebben de gemeente Rotterdam en Stichting Rondom GWW een convenant gesloten met de volgende ambities:

 • door publiek-private samenwerking, processen met elkaar verbeteren;
 • innovaties sneller en op respectvolle wijze in projectenin te passen;
 • hinder voor de burgers en bedrijven te verminderen;
 • de verspilling in routinematig inkopen terug te dringen;
 • het kwaliteitsniveau van geleverde diensten te verbeteren;
 • het (sociaal-)maatschappelijke rendement bij de ontwikkeling, de bouw en het onderhoud van de openbare ruimte in Rotterdam te maximaliseren.