Waterpas- en Landmeterstraat

Algemene informatie

Betrokken partijen: Gemeente Rotterdam en aannemersbedrijf Wallaard Noordeloos BV. Scope: verharding, riolering, groen en openbare verlichting. Periode: oktober 2016  t/m december 2016. Omvang: € 449.999,00  excl. B.T.W. Aanbesteding: Meervoudig onderhands.

Wat hebben we ervan geleerd?

 • Het moment van sparren over het vraagpakket na de eerste conceptronde van Aanbestedingszaken is als heel positief ervaren.  De Nota van Inlichtingen viel uiteindelijk mee.

 • De inschrijftijd was zeer kort. Uiteindelijk is er 1 week extra inschrijftijd gegeven.

 • Er was een ondergrens en bovengrens vastgesteld. De uiteindelijke winnaar is op de ondergrens gaan zitten.
  Binnen de meervoudig onderhandse procedure voorziet dit gunningssysteem er in dat oneigenlijke prijsvorming (duikgedrag) wordt vermeden; onder een bepaalde drempel zijn geen extra punten meer te verdienen. Dit geeft een duidelijk signaal in de richting van de beoogde (proces)kwaliteit. Uiteraard vergt dit vooraf een goed beredeneerde balans tussen de omvang/scope van het project en het bijbehorende budget.

 • Het bepalen van de hoeveelheden is nu, onnodig, door alle inschrijvers gedaan

 • Overleg tussen Nutsbedrijven en Gemeente Rotterdam was onderdeel van het algemeen overleg. Achteraf had dit overleg beter gemoeten, maar onder tijdsdruk is voor een summiere variant gekozen.

 • De vooronderzoeken waren grotendeels gedaan voor de uitvraag. In de uitvraag stond dat de aannemer extra graafprofielen zou maken. Met de resultaten is, onder tijdsdruk, weinig tot niets gedaan.

 • Suggestie om bij het opstellen van de uitvraag een uitvoerder meenemen. Dit voor de praktische kennis van buiten.

 • Materiaallevering liep volledig via Inkoop en Logistiek van de Gemeente Rotterdam. De wens is om het afroepen van
  materialen direct via de uitvoerder te laten lopen.

Resultaten

 • Er is veel energie in gestoken om Aanbestedingszaken mee te krijgen in het proces. De begeleider van het contract is door leden van het projectteam enthousiast gemaakt.

 • Het gezamenlijk opstellen van een uitvraag tussen de Gemeente Rotterdam en de adviseurs van een drietal MKB-partners is
  als zeer positief ervaren. Veel openheid met elkaar in het groeiproces.

 • Wallaard Noordeloos scoorde extra punten door onder andere de omliggende scholen te informeren over de werkzaamheden en de eventuele gevaren voor kinderen.

 • Een hele goede open communicatie tussen Gemeente Rotterdam en Wallaard Noordeloos BV. Ter plekke konden de problemen goed met elkaar besproken worden. De proactieve houding van Wallaard werd als prettig ervaren.

 • Directievoering & Toezichthouding zijn goed bevallen. Bij problemen heel snel beschikbaar op het werk om te overleggen voor een goede oplossing.

 • Communicatie met stakeholders/omwonenden verliep goed.  Wallaard deed (zoals in contract was vastgelegd) de voorstellen voor de communicatie. Deze voorstellen werden gecontroleerd en uitgezet door de communicatiemedewerker uit het gebied. Er was een conciërge vanuit de wijk ‘in dienst van de aannemer’. Een goede oplossing voor het opheffen van de taalbarrière.

 • Het belangrijkste succes bij dit project: een goede vertrouwensband.

We zijn ons er allemaal van bewust dat het beter kan. We moeten ook wel. De maatschappij duldt niet langer dat we vasthouden aan verspillende en vastgeroeste praktijken. Niet langer alles voorschrijven en daarmee een onmondige, reactieve sector in stand houden. Als we echt een stap vooruit willen maken moeten we op een nieuwe manier gaan samenwerken. Echt samenwerken. Elkaar de ruimte geven, elkaar verrassen en kennis met elkaar delen. In goed vertrouwen. Daar worden we uiteindelijk allemaal beter van.

Publiek-private samenwerking in Buitenwerk Samen Sterk!

De gemeente Rotterdam en Stichting Rondom GWW hebben
een convenant gesloten met de volgende ambities:

 • door publiek-private samenwerking, processen met elkaar verbeteren;
 • innovaties sneller en op respectvolle wijze in projecten in te passen;
 • hinder voor de burgers en bedrijven te verminderen;
 • de verspilling in routinematig inkopen terug te dringen;
 • het kwaliteitsniveau van geleverde diensten te verbeteren;
 • het (sociaal-)maatschappelijke rendement bij de ontwikkeling, de bouw en het onderhoud van de openbare ruimte in Rotterdam te maximaliseren.