Zuiderkruis

zuiderkruis-81-kopie

Wat hebben we ervan geleerd?

 • Het gehanteerde gunningsysteem voldeed goed. Het kiezen van een bouwteampartner uitsluitend op kwaliteit, in dit geval het Plan van Aanpak, met de toezegging binnen de vooraf aangegeven projectkaders in tijd en geld te kunnen opereren. De open begroting is een goed onderdeel van het vraag- en dus van het aanbodpakket.
 • De succesfactor van dit project: samenwerken (binnen de aannemerscombinatie en ook tussen de combinatie en de opdrachtgever) en benutten van elkaars sterke punten.
 • De projectstructuur aan de kant van de opdrachtgever (met de daarin aanwezige mandaten) eerder in het proces verduidelijken en vastleggen.
 • Het proces van pakketinhoudelijk engineeren en het prijstechnisch vertalen ervan moet explicieter om verrassingen te voorkomen. Het is dan ook zaak om vinger aan de pols te houden en te communiceren.
 • Onderzoeksresultaten dienen ter plaatse geverifieerd te worden (nulmeting op het werk); in qua (uitvoerings)tijd zeer ambitieuze project is elke keer dat er gegevens missen – waaronder ook ontbrekende engineeringsgegevens – zeer storend
  waardoor partijen vanaf het begin van de contractperiode achter de feiten aan gaan lopen. Dit veroorzaakt een voortdurende
  tijdklem en extra organisatorische druk. Hierdoor blijft er structureel te weinig tijd over voor de noodzakelijke kwaliteitsinspecties. De opdrachtgever heeft voor dit laatste dan ook meer inspanningen geleverd dan vooraf de bedoeling was.
 • Het is zaak in dit soort ‘stoom en kokend water’-trajecten de mensen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering, eerder te betrekken.

Resultaten

 • Transparante, open samenwerking met goede onderlinge verstandhouding.
 • Uiteindelijk kwalitatief goed werk na snelle correcties op basis van een te uitgebreide opleveringslijst.
 • Zeer snelle uitvoering van een maand.
 • Uit de omgeving alleen maar lof.
 • Geen meerwerk.
 • In het aangeboden pakket is extra toegevoegde waarde geleverd zowel voor pakketinhoud (VRI) als omgevingsmanagement en uitvoeringssnelheid (> halftime).
 • De completere dienstverlening door de aannemer heeft de projectinspanning van de opdrachtgever teruggebracht.
 • De totale projectinvestering is – met een kleine reserve – nagenoeg sluitend gemaakt op basis van de door de aannemerscombinatie geleverde extra toegevoegde waarde. Dit gaat om engineering, omgevingsmanagement, verkeersafwikkeling, VRI, structurele verruiming werktijden.

SCOPE: herinrichting kruising| PERIODE: mei t/m augustus 2015
OMVANG:  € 1.636.339 | AANBESTEDING: meervoudig onderhands (werving bouwteampartner)

zuiderkruis-59-kopie

zuiderkruis-35-kopie

Publiek-private samenwerking in Buitenwerk Samen Sterk!

In januari 2011 hebben de gemeente Rotterdam en Stichting Rondom GWW een convenant gesloten met de volgende ambities:

 • door publiek-private samenwerking, processen met elkaar verbeteren;
 • innovaties sneller en op respectvolle wijze in projectenin te passen;
 • hinder voor de burgers en bedrijven te verminderen;
 • de verspilling in routinematig inkopen terug te dringen;
 • het kwaliteitsniveau van geleverde diensten te verbeteren;
 • het (sociaal-)maatschappelijke rendement bij de ontwikkeling, de bouw en het onderhoud van de openbare ruimte in Rotterdam te maximaliseren.